Provozní řád střelnice

PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE

Prostor střelnice:
Tato střelnice, jejímž majitelem je Sportovně střelecký klub, Českého střeleckého svazu v Poděbradech, je v katastru města Poděbrady. Pozemek je vlastnictvím Města Poděbrady. Uživatelem a provozovatelem střelnice je SSK Bohemia Poděbrady. Prostor střelnice je vybudován v lesoparku v nadmořské výšce cca 187m, ohraničen oplocením dle přiloženého plánku a jeho hranice tvoří oplocení, v mimoprovozní době je celý areál uzavřen. Směr střelby je osa střelnice orientovaná na sever v azimutu 0°. Provozní řád střelnice byl projednán s Okresním ředitelstvím Policie Nymburk. Střelnice je stavebně a provozně rozdělen na dva samostatné úseky. Levý úsek ve směru střelby, určený pro střelbu na vzdálenost do 50m, je dále označován jako úsek „A“, pravý úsek pro střelbu na vzdálenost 25m, jako úsek „B“. Úseky jsou od sebe odděleny 220cm vysokou stěnou z betonových prefabrikátů. Tato střelnice je zařazena do kategorie malorážných střelnic, určených pro střelbu ze zbraní konstruovaných pro náboj s olověnou střelou a pro krátké palné zbraně s plášťovou střelou.

Úsek „A“
Úsek střelnice je určen pro střelbu z malorážných puškových zbraní v poloze kleče, stoje a leže a pistolových zbraní na vzdálenost 50m.

Úsek „B“
Tento úsek střelnice je určen pro střelbu z krátkých zbraní všech ráží stoje. Dále pak z brokovnice do průměru broků 3mm, na pevný terč, pro potřeby střeleb v rámci praktických zkoušek odborné způsobilosti dle zákona č. 288/95 Sb.

Všeobecně
Na střelnici se smí provozovat sportovní a cvičná střelba, střelba v rámci praktických zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 288/95 Sb. z výše povolených zbraní. Střelba z plochy střelnice není dovolena, střelba se vede ze střeliště v místě vyznačení palebné čáry, jednotlivými ranami.

Provoz střelnice je celoroční, celotýdenní s využitím sportovním a komerčním.

Střílet se smí pouze zbraněmi v dobrém technickém stavu, opatřenými platnou ověřovací značkou a registrovanými policií.

Používání jiných zbraní a střeliva, jež neodpovídají uvedené charakteristice je zakázáno!

Všeobecná ustanovení

Při provádění ostrých střeleb je za bezpečnost na střelnici odpovědný:

  • Při tréninku rozhodčí, trenér, sportovní střelec vlastnící licenci nejvyšší kvalifikace, v pořadí jak jsou vyjmenovaní, pokud jsou účastni této činnosti.
  • Při zapůjčení jiné organizaci je řídící střelby osoba, která podepsala smlouvu (pokud nedelegovala odpovědnost písemně na jinou osobu) nebo osoba která převezme vůči potvrzení klíče od střelnice. Základní podmínkou je právní odpovědnost výše uvedených osob.
  • Při komerčním využití střelnice musí být vždy stanoven řídící střelby.

Odpovědné osoby se řídí pravidly sportovní střelby a tímto provozním řádem, odpovídají za veškerá bezpečnostní opatření, kázeň na střelnici a za to, že určení pořadatelé prohlédnou prostor střelnice před zahájením střelby. Dále za to, že střelci a ostatní zúčastněné osoby jsou poučeni o chování na střelnici a budou dbát jejich pokynů.

Bezpečnostní pravidla

1. Před zahájením střeleb musí výt vyvěšen výstražný červený prapor na vlajkovém stožáru před klubovnou.
2. Prostor střelnice, zejména střeliště a záchytné valy musí být zkontrolovány, zda v tomto prostoru nejsou nepovolané osoby. Po této kontrole pokud je negativní, může být zahájena střelba.
3. Se všemi zbraněmi, i když nejsou nabité se musí zacházet s největší opatrností.
4. Běžné dvouhlavňové brokovnice se musí přenášet zlomené a automatické brokovnice s otevřeným závěrem. Při přenášení musí ústí hlavně směřovat nahoru nebo dolů.
5. Pistole a revolvery se smějí přenášet pouze vybité a s vyjmutým zásobníkem (pistole). Zbraně se přenášení v pouzdře nebo kufříku.
6. Kulové pušky se přenášejí vybité s vyjmutým zásobníkem a otevřeným závěrem, hlaveň směřuje nahoru nebo dolů. Střelec připravuje zbraň ke střelbě pouze na určeném střeleckém stanovišti.
7. Nabíjení zbraně a střelba smí být zahájena pouze na povel řídícího střelby.
8. Střelec nabíjí zbraň tak, aby hlaveň směřovala vždy do prostoru dopadiště a do záchytného valu.
9. Po povelu k zastavení střelby, musí každý střelec zbraň vybít a bezpečně odložit.
10. Je zakázáno brát do rukou cizí zbraně bez souhlasu jejich majitele.
11. Se zbraněmi se nesmí manipulovat, pokud je obsluha terčového zařízení před palebnou čárou.
12. Po poslední ráně se musí střelec přesvědčit, že zbraň je nenabitá a tuto skutečnost si nechá zkontrolovat řídícím střelby.
13. Všichni střelci a osoby v bezprostřední blízkosti palebné čáry jsou povinni používat ochranu sluchu proti hlučnosti.

Majitel nesmí ponechat zbraň bez dozoru.

Střelba smí být zahájena jen tehdy, když jsou splněna všechna bezpečnostní opatření !!!

V případě zranění při provádění činnosti na střelnici, je třeba zraněného ošetřit. Materiál první pomoci je uložen v objektu klubovny na střelnici. Při vážném poranění volat lékařskou pohotovost a informovat prezidenta klubu, Policii ČR a ČSS.

V případě požáru v objektu střelnice použít materiál a pomůcky určené k hašení. Místo uložení je vyznačeno na plánku střelnice a dále volat 158 a 150. Informovat prezidenta klubu.

Vstup na střelnici mají členové ČSS a občané, účastníci soutěží nebo výcviku a diváci. Řídí se pokyny odpovědných osob a PSS. Vstup mají dále povolen organizace a právně odpovědné osoby na základě smluvního vztahu, při komerčním využívání střelnice.

Vstup dětí /případně psů) je povolen jen v doprovodu dospělých osob, které nad nimi musí mít stálý dozor a nesou za ně plnou odpovědnost.

Opuštěním vymezeného prostoru střelnice, přebírá každý držitel zbraně plnou právní odpovědnost za zbraň na svou osobu.

Na střelnici je zakázáno:
Střílení z vadných zbraní, ze zbraní které nemají státní zkušební značku, přenášení nabitých zbraní, nebo zbraní se zavřeným závěrem, nabíjet zbraně mimo střelecká stanoviště, mířit a střílet jinam než na určený terč. Dotýkat se zbraní v době, kdy jsou v prostoru před střelištěm lidé, ponechávat na střelnici nabitou zbraň bez dozoru nebo se zavřeným závěrem.

Dále je zakázáno – chovat na střelnici zvířata, přístup podnapilým osobám, při střeleckých akcích účastníkům podávat alkoholické nápoje, poškozovat zařízení střelnice, upevňovat terčová zařízení jinam, než je určeno, používat jiná terčová zařízení mimo vybavenost střelnice

Střelec nebo návštěvník, který poruší tato pravidla nebo ustanovení o bezpečnosti na střelnici, je nutno dle povahy přestupku napomenout, případně i vyloučit z další střelby a ze střelnice.

V Poděbradech dne 19. Června 1996

Projednáno a předáno Okresnímu ředitelství Policie České republiky v Nymburce.

SITUAČNÍ PLÁNEK STŘELNICE

sskbohemia-strelnice-planek